Kutsete andmine

Kutseandmisest Eesti Mööblitootjate Liidus

2019 aastal toimuvad puiduerialade kutseeksamid:

25 aprill  Tallinna Ehituskool, eriala “Tisler, tase 4”.

29.mai  Tartu Vangla, eriala “Puidupingi operaator, tase 3”.

30-31 mai Võrumaa Kutsehariduskeskus, erialad “Tisler, tase 4” ja “Puidupingioperaator, tase 3”.

3. juuni Rakvere Ametikool, eriala “Tisler, tase 4”.

4 juuni Tallinna Ehituskool, eriala “Pehme mööbli valmistaja, tase 4”.

10 juuni Haapsalu Kusehariduskeskus, erialad “Tisler, tase 3” ja “Tisler, tase 4”.

11 juuni Valgamaa Kutseõppekeskus, erialad “Puidupingi operaator, tase 3″ ja ” Tisler, tase 4″.

12-14 juuni Tartu Kutsehariduskeskus, erialad “Puidupingi operaator, tase 3”; “Tisler, tase 4″ ja ” CNC töötlemiskeksuse operaator, tase 4″.

15 juuni Astangu Kutseehabilitatsiooni Keskus, eriala “Tisler, tase 3”.

17 juuni Pärnumaa Kutsehariduskeskus, erialad “Tisler, tase 4″ ja ” CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4″.

18 juuni Ida-Virumaa Kutsehariduskeksus ja Viru Vangla, eriala “Puidupingi operaator, tase 3”.

NB! kutse andja jätab endale õiguse muuta kutseeksamite kuupäeva ja liita need mõne teise kustekooli kutseeksamiga, kui KUTSEEKSAMILE ON REGISTREERINUID ALLA 10 ÕPILASE.

NB! Paberkandjal kutsetunnistuste väljastamine on nüüd vabatahtlik

Alates 2019. aasta algusest ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Kutsekoda jätkab tunnistuste trükkimist kõigile kutse saanutele selle aasta lõpuni, kui nad ei ole avaldanud soovi pabertunnistusest loobumiseks. Paberkandjal tunnistus kehtib, kui selle kohta on tehtud kanne kutseregistrisse.

Need kutse taotlejad, kes soovivad loobuda paberkandjal kutsetunnistusest, peavad sellest teavitama kutse andjat. Selleks, et kutseregister saaks teha vajalikud tehnilised muudatused, palume kutse andjatel edastada sooviavaldused Kutsekojale kutsekoda@kutsekoda.ee.

Kutsetunnistuse kutseregistris registreerimise tasu on endiselt 4,80 eurot, kutseõppe lõpetajatele 2,50. Selle aasta lõpuni pabertunnistuse väljastamise eest eraldi tasu ei lisandu ja tasu suurus ei muutu, kui kutse taotleja tunnistusest loobub.

Alates 2020. aastast lõpetatakse vaikimisi kutsetunnistuste trükkimine ja neid väljastatakse lisatasu eest, kui kutse taotleja avaldab selleks soovi.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

• toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;

• olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;

• aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;

• muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard.

Kutse andja Eesti Mööblitootjate Liit kutsestandardid.

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseksKutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1.07.2015 kehtima hakanud kutseseadus.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.ee

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel aadressil.

KUTSE ANDMISE TEGEVUSLUBA

Metsanduse Kutsenõukogu on andnud Eesti Mööblitootjate Liidule kutse andmise õiguse alates 13.10.2016.a. päevakorrapunkt nr. 1, otsusega nr. 6.1-7/2 viieks aastaks kuni 12.10.2021 järgmistele kutsetele:

Tisler, tase 3 – esmatase

Tisler, tase 4

Tisler, tase 5

Puidupingioperaator, tase 3 – esmatase

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 – esmatase

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5

Pehme mööbli valmistaja, tase 4

KUTSETE ANDMISE KORRAD

Metsanduse Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Mööblitootjate Liidule 18.12.2016.a.  päevakorrapunkt nr. 1, otsusega nr. 6.1-7/4

Tisleri kutsed_KA kord_18.12.2016

Puidupingioperaator_KA kord_18.12.2016

CNC töötlemiskeskuse operaator_KA kord_18.12.2016

Pehme mööbli valmistaja, tase 2 KA kord_ 06.12.2018

KUTSESTANDARDID JA KUTSE TAOTLEMINE EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDUST

Tisler, tase 4

Puidupingioperaator, tase 3 – esmatase

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 – esmatase

Pehme mööbli valmistaja, tase 4

Metsanduse Kutsenõukogu kinnitas 22.10.2018. a. otsusega nr. 1-3/33 kutsestandardite uuendamise töörühma alljärgnevas koosseisus:

  • Robert Pajussaar, Kalla Mööbel OÜ
  • Tenno Teder, Standard AS
  • Margus Proos, Kose Vesi OÜ
  • Rene Serg, Haapsalu Uksetehas AS
  • Zigmontas Strepaitis, EVO PRO OÜ
  • Aulika Riisenberg, SA Innove
  • Janek Suu, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  • Ants Valter, Tartu Kutsehariduskeskus

05. oktoobril 2017 aastal toimunud Metsanduse Kutsenõukogu istungil pikendati alljärgnevate k.a. kehtivuse lõppemisega pidanud kutsestandardite kehtivusaega kuni 01.oktoober 2018.a.:
• Tisler, tase 3
• Tisler, tase 4
• Tisler, tase 5
• Puidupingioperaator, tase 3
• CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4

KUTSE TAOTLEMISE TASU SUURUS JA KUIDAS SEDA TASUDA

Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5; Puidupingioperaator, tase 3 ja CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4; CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 kutse taotlemise tasu suurus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud kutseeksami tasu piirmäär 2016 ja 2017.a.`ks. Vaata hindade infot Kutsekoja kodulehelt: KUTSEEKSAMITE HINNAD 2017 Eesti Mööblitootjate Liit on käibemaksukohustuslane, seega võib hindadele lisanduda käibemaks. Eksamitasud tuleb maksta vastavalt kutseandja poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks. Kutseõppeasutuste poolt tuleb Eesti Mööblitootjate Liidu poolt esitatud arve alusel (arve aluseks on ”Õppeasutuse teatis” ) kutse taotlemise tasud üle kanda vähemalt 15 päeva enne kutseeksamite menetluste algust (vt. kutseandmise korrad) Eesti Mööblitootjate Liidu arveldusarvele EE062200001120030373 Swedbank. Eksamitasud tuleb üle kanda täies ulatuses vastavalt kinnitatud hindadele.

NB! Töömaailmast ja kõrgema taseme kutseeksami sooritamisel peab eksamikeskuses toimuval eksamil olema vähemalt 10 taotlejat, kelle kulud kutseandjale tagatakse.

Tööturult tulnud kutsetaotleja esitab kutse taotluse kutsekomisjonile aadressil:

Eesti Mööblitootjate Liit

Pärnu mnt 160E,

11317 Tallinn

Koos avaldusega ka maksekorralduse või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta Eesti Mööblitootjate Liidu arveldusarvele EE062200001120030373 Swedbank.

Kutsekomisjoni koosseis:

Eesti-Mööblitootjate-Liit-Puiduerialade-kutsekomisjoni-koosseis-2016-2017

Kutse-ja hindamiskomisjoni töökord 2015

ÜLDISED NÕUDED JA TAOTLUSVORMID

Kutsetaotleja avaldus, isikut tõendava dokumendi koopia (kutseõppeasutuse lõpetajal ka õppeasutuse teatis) ja maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (ei esita kutseõppeasutuse lõpetajad) esitada kutsekomisjonile aadressil:

Eesti Mööblitootjate Liit, Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn.

Kutse taotleja avaldus

Õppeasutuse teatis

HINDAMISKOMISJONIDE LIIKMETE NIMEKIRJAD

Tisleri, puidupingioperaatori ja CNC töötlemiskeskuse operaatori kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed Eesti Mööblitootjate Liidust, tööandjatelt ja õppeasutustest.
Alates 2016.a. on kutseeksamite hindamiskomisjonis kolm liiget.

Hindamiskomisjon 2017
Eesti Mööblitootjate Liidu Kutsekomisjoni teadaanne 2017
Kutseeksamid algavad kell 9:00, vastavalt Kutsekomisjoni teadandes märgitud päevadel.
Eksamite kuupäevad ja inimeste arvud 2017 (koolidele täitmiseks)

METSANDUSE KUTSENÕUKOGU KOOSSEIS

Metsanduse KN koosseis

KUTSEEKSAMIKS ETTEVALMISTAVAD MATERJALID NING KÜSIMUSTIKUD

Kordamisküsimused

Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 eksamijuhend

Puidupingioperaator, tase 3, hindamisstandard 10.12.2012

Hindamisstandard CNC töötlemiskeskuse operaator tase 4, 10.12.2012

CNC töötlemiskeskuse operaatori kutseeksamite kordamisküsimused

KUTSETUNNISTUSED

Kutsetunnistuste otsing Kutsekoja kodulehel.

KUTSETUNNISTUSE LISAD

Kutsetunnistuselisad, mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liikumist.

KONTAKTINFO NÕUSTAMISE JA LISAINFO SAAMISEKS

Täiendavat informatsiooni ja dokumentide allalaadimine:

Eesti Mööblitootjate Liidu koduleheküljelt

helistades +372 5180068

e-post: info@furnitureindustry.ee