Kutsete andmine

Kutseandmisest Eesti Mööblitootjate Liidus

Kutseteeksamite toimumine 2018 aastal

Kutseeksamite toimumine Võrumaa Kutsehariduskeskuses   Tisler, tase 4  Tisler, tase 5   29.05.2018.a.

Puidupingioperaator, tase 3  CNC töötlemiskeskuse operaator,  tase 4    30.05.2018.a.

Kutseeksamite toimumine Tallinna Ehituskoolis  Tisler, tase 4   CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4  05.06-06.06.2018.

Kutseeksamite toimumine Tartu Kutsehariduskeskuses  Puidupingioperaator, tase 3   Tisler, tase 4   CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4   12.06– 14.06.2018.a

Kutseeksamite toimumine  Haapsalu Kutsehariduskeskuses  Tisler, tase 3   Tisler, tase 4    CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4   07.06.2018.a.

Kutseeksamite toimumine  Rakvere Ametikoolis  Puidupingioperaator, tase 3  Tisler, tase 3   Tisler, tase 4  19.06.2018

CNC töötlemiskeskuse operaator,  tase 4   27.06.2018.a.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

• toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;

• olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;

• aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;

• muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard.

Kutse andja Eesti Mööblitootjate Liit kutsestandardid.

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseksKutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1.07.2015 kehtima hakanud kutseseadus.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.ee

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel aadressil.

KUTSE ANDMISE TEGEVUSLUBA

Metsanduse Kutsenõukogu on andnud Eesti Mööblitootjate Liidule kutse andmise õiguse alates 13.10.2016.a. päevakorrapunkt nr. 1, otsusega nr. 6.1-7/2 viieks aastaks kuni 12.10.2021 järgmistele kutsetele:

Tisler, tase 3 – esmatase

Tisler, tase 4

Tisler, tase 5

Puidupingioperaator, tase 3 – esmatase

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 – esmatase

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5

KUTSETE ANDMISE KORRAD

Metsanduse Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Mööblitootjate Liidule 18.12.2016.a.  päevakorrapunkt nr. 1, otsusega nr. 6.1-7/4

Tisleri kutsed_KA kord_18.12.2016
Puidupingioperaator_KA kord_18.12.2016
CNC töötlemiskeskuse operaator_KA kord_18.12.2016

KUTSESTANDARDID JA KUTSE TAOTLEMINE EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIDUST

Tisler, tase 3 – esmatase

Tisler, tase 4

Tisler, tase 5

Puidupingioperaator, tase 3 – esmatase

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 – esmatase

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 – (hetkel pole koolid sellele kutsele vastava kutseeksami läbi viimiseks eksamikeskuse staatust taodelnud)

Metsanduse Kutsenõukogu kinnitas 22.10.2018. a. otsusega nr. 1-3/33 kutsestandardite uuendamise töörühma alljärgnevas koosseisus:

  • Robert Pajussaar, Kalla Mööbel OÜ
  • Tenno Teder, Standard AS
  • Margus Proos, Kose Vesi OÜ
  • Rene Serg, Haapsalu Uksetehas AS
  • Zigmontas Strepaitis, EVO PRO OÜ
  • Aulika Riisenberg, SA Innove
  • Janek Suu, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  • Ants Valter, Tartu Kutsehariduskeskus

05. oktoobril 2017 aastal toimunud Metsanduse Kutsenõukogu istungil pikendati alljärgnevate k.a. kehtivuse lõppemisega pidanud kutsestandardite kehtivusaega kuni 01.oktoober 2018.a.:
• Tisler, tase 3
• Tisler, tase 4
• Tisler, tase 5
• Puidupingioperaator, tase 3
• CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4

KUTSE TAOTLEMISE TASU SUURUS JA KUIDAS SEDA TASUDA

Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5; Puidupingioperaator, tase 3 ja CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4; CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 kutse taotlemise tasu suurus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud kutseeksami tasu piirmäär 2016 ja 2017.a.`ks.
Vaata hindade infot Kutsekoja kodulehelt: KUTSEEKSAMITE HINNAD 2017

Kutsetunnistuse tasu* (info taotlejatele ja koolidele)

Metsanduse Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Mööblitootjate Liidule kutsekooli lõpetamise kutseeksamihinnad vastavalt Metsanduse Kutsenõukogule esitatud kalkulatsioonidele päevakorrapunktidega nr. 1.6-1.8; 13.10.2016.a. otsusega nr. 6.1-7/2.

Metsanduse Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Mööblitootjate Liidule 18.12.2016.a. kutseeksami tasu suurused töömaailmast tulnutele vastavalt Metsanduse Kutsenõukogule esitatud kalkulatsioonidele päevakorrapunkt nr. 2, otsusega nr. 6.1-7/4.

Kutse Märkused Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Tasu kutsekooli lõpetamisel
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 235.00 EUR*
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 Alates 01.07.2017 75.00 EUR
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 235.00 EUR* 117.00 EUR
Puidupingioperaator, tase 3 235.00 EUR*
Puidupingioperaator, tase 3 Alates 01.07.2017 75.00 EUR
Tisler, tase 3 235.00 EUR*
Tisler, tase 3 Alates 01.07.2017 75.00 EUR
Tisler, tase 4 235.00 EUR* 117.00 EUR
Tisler, tase 4 Alates 01.07.2017 75.00 EUR
Tisler, tase 5 235.00 EUR* 117.00 EUR
Tisler, tase 5 Alates 01.07.2017 75.00 EUR

Eesti Mööblitootjate Liit on käibemaksukohustuslane, seega võib hindadele lisanduda käibemaks. Eksamitasud tuleb maksta vastavalt kutseandja poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks. Eksamitasud tuleb üle kanda täies ulatuses vastavalt kinnitatud hindadele.

Töömaailmast ja kõrgema taseme kutseeksami sooritamisel peab eksamikeskuses toimuval eksamil olema vähemalt 10 taotlejat, kelle kulud kutseandjale tagatakse.

Osakutsetunnistuse tasu

Osakutse Osakutse tasu Osakutse taastõendamise tasu Osakutse tasu kutsekooli lõpetamisel
Puidupingioperaator, tase 3 235.00 EUR*

Kutseõppeasutuste poolt tuleb Eesti Mööblitootjate Liidu poolt esitatud arve alusel (arve aluseks on ”Õppeasutuse teatis” ) kutse taotlemise tasud üle kanda vähemalt 15 päeva enne kutseeksamite menetluste algust (vt. kutseandmise korrad) Eesti Mööblitootjate Liidu arveldusarvele EE062200001120030373 Swedbank.

Tööturult tulnud kutsetaotleja esitab kutsekomisjonile aadressil: Eesti Mööblitootjate Liit, Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn koos avaldusega ka maksekorralduse või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta Eesti Mööblitootjate Liidu arveldusarvele EE062200001120030373 Swedbank.

Eesti-Mööblitootjate-Liit-Puiduerialade-kutsekomisjoni-koosseis-2016-2017

Kutse-ja hindamiskomisjoni töökord 2015

ÜLDISED NÕUDED JA TAOTLUSVORMID

Kutsetaotleja avaldus, isikut tõendava dokumendi koopia (kutseõppeasutuse lõpetajal ka õppeasutuse teatis) ja maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (ei esita kutseõppeasutuse lõpetajad) esitada kutsekomisjonile aadressil: Eesti Mööblitootjate Liit, Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn.

Kutse taotleja avaldus

Õppeasutuse teatis

HINDAMISKOMISJONIDE LIIKMETE NIMEKIRJAD

Tisleri, puidupingioperaatori ja CNC töötlemiskeskuse operaatori kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed Eesti Mööblitootjate Liidust, tööandjatelt ja õppeasutustest.
Alates 2016.a. on kutseeksamite hindamiskomisjonis kolm liiget.

Hindamiskomisjon 2017
Eesti Mööblitootjate Liidu Kutsekomisjoni teadaanne 2017
Kutseeksamid algavad kell 9:00, vastavalt Kutsekomisjoni teadandes märgitud päevadel.
Eksamite kuupäevad ja inimeste arvud 2017 (koolidele täitmiseks)

METSANDUSE KUTSENÕUKOGU KOOSSEIS

Metsanduse KN koosseis

KUTSEEKSAMIKESKUSED

NB! palume koolidel täita eneseanalüüs ja eksamikeskuse staatuse pikendamise saamiseks vaadake
eksamikeskuse tunnustamise korda ning edastada see esimesel võimalusel info@furnitureindustry.ee.
Lisaks eneseanalüüsis palume täpsustada N: CNC eksamite puhul palume täiendada ka eneseanalüüsi infoga, mis on seadme mark, kes on hooldaja ning mis tarkvara programmi kasutatakse.
Eksamikeskuse tunnustamise täiendatud kord 2017

Eksamite toimumiseaegade kokkuleppimiseks peab koolidel olema eelnevalt kehtiv eksamikeskuse staatus vastava kutseeksami korraldamiseks.

Kuni 20.01.2018 Pärnumaa Kutsehariduskeskus – CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 ja Kuni 7.05.2020 Pärnumaa Kutseõppekeskus – Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3
Kuni 31.12.2016 Kuressaare Ametikool – Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3, ja Kuni 01.04.2017 Kuressaare Ametikool – CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
Kuni 17.05.2020 Kuni Tallinna Ehituskool –Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3, ja kuni 24.05.2020 aastani CNC töölemiskeskuse operaator, tase 4
Kuni 31.12.2016 Valgamaa Kutsehariduskeskus – Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3
Kuni 10.05.2020 Võrumaa Kutsehariduskeskus – Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3 ja kuni 24.05.2020 aastani CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
Kuni 31.12.2016 Rakvere Ametikool – Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3 ja kuni 24.05.2020 aastani CNC töölemiskeskuse operaator, tase 4
Kuni 10.05.2020 Haapsalu Kutsehariduskeskus – Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3
Kuni 17.05.2020 Tartu Kutsehariduskeskus – Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 ja Puidupingioperaator, tase 3 ja CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
Tartu Kutsehariduskeskus taotleb Tartu Vanglas asuvate õppeklasside tunnustamist kutseeksamikeskusena “Puidupingioperaator, tase 3 (taotlus menetluses)
Kuni 01.12.2017 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus – Tisler, tase 3, 4 ning Puidupingioperaator, tase 3
Kuni 31.12.2018 Ida – Virumaa Kutsehariduskeskus – Tisler, tase 3 ning Puidupingioperaator, tase 3.
Kuni 31.12.2018 Ida – Virumaa Kutsehariduskeskuse Viru vangla üksus – Puidupingioperaator, tase 3

 

KUTSEEKSAMIKS ETTEVALMISTAVAD MATERJALID NING KÜSIMUSTIKUD

Kordamisküsimused

Tisler, tase 3; Tisler, tase 4; Tisler, tase 5 eksamijuhend

Puidupingioperaator, tase 3, hindamisstandard 10.12.2012

Hindamisstandard CNC töötlemiskeskuse operaator tase 4, 10.12.2012

CNC töötlemiskeskuse operaatori kutseeksamite kordamisküsimused

KUTSETUNNISTUSED

Kutsetunnistuste otsing Kutsekoja kodulehel.

KUTSETUNNISTUSE LISAD

Kutsetunnistuselisad, mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liikumist.

KONTAKTINFO NÕUSTAMISE JA LISAINFO SAAMISEKS

Täiendavat informatsiooni ja dokumentide allalaadimine Eesti Mööblitootjate Liidu koduleheküljelt helistades +372 5180068, e-post: info@furnitureindustry.ee