13 | 02 | 23

OSKA raport Metsanduse ja puidutööstus

valdatud: 07.02.2023

Uuringu prognoosi kehtivus: 2021-2031

Koostaja(d): Riina Tilk, Elin-Külliki Kruusmaa

Sildid: koolituspakkuminemetsamajandusmetsandus ja puidutööstusmetsavaruminemööblitööstusoskusedpaberi- ja tselluloositööstuspuidu töötleminepuidu väärindaminepuidukeemiapuitmajaehituspuittoodete tootminetööjõudtööjõuvajadus

Jaga: 

Sissejuhatus

Metsanduse ja puidutööstuse valdkond on uuringus jaotatud kolmeks alavaldkonnaks:

 • metsandus (sh metsakorraldus ja metsade majandamine)
 • puidutööstus (sh mööbli-, puidukeemia-, paberi- ja tselluloositööstus)
 • puitmajaehitus

Metsanduse ja puidutööstuse valdkonnas töötas 2021. aastal ligi 31 500 inimest, mis moodustab 4,5% kõigist Eesti hõivatutest. Prognoosi järgi kasvab 2031. aastaks hõivatute arv metsanduse ja puidutööstuse ametialadel ligikaudu 4%. Hõive kasvab eelkõige puitmajaehituse ja puidukeemia alavaldkondades.

Metsanduse ja puidutööstuse tulevikutööd mõjutavad tehnoloogia areng ja innovatsioon. Metsanduses on digitaliseerimine võtmetähtsusega trend nii metsade seire, majandamise ja sertifitseerimise kui ka metsaressursside ja -teenuste kaardistamise, metsade ökosüsteemide modelleerimise ja metsandusalaste otsuste langetamise vaates.

Puidutööstuses suureneb arendustegevuste vajadus ennekõike andmetöötluse, energia säästmise, mõõtmistehnoloogiate ning puidu keemilise väärindamise vallas. Puitmajaehituses hoogustub üha enam majatootmine tehastes.

Uuringust

Uuringu eesmärk oli välja selgitada

 • kuidas muutuvad aastani 2031 valdkonna põhikutsealade hõive ja vajatavad oskused ning
 • milliseid muudatusi on vaja teha koolituspakkumises, et paremini vastata tööturu muutuvatele vajadustele.

Uuring pakub poliitikakujundajatele tuge, mille abil tulevikku juhtida.

Uuringus on eesmärgi saavutamiseks kasutatud nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Andmeallikad on intervjuud valdkonna ekspertide ja vilistlastega, valdkonna statistika, varem Eestis ja mujal maailmas tehtud uuringud, valdkonna strateegilised dokumendid ja arengukavad jms.

Uuringuaruande ülesehitus

 • Valdkonna ja põhikutsealade kirjeldus
 • Ülevaade valdkonna lähituleviku tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavatest trendidest, mõjuritest ja arengukavadest
 • Ülevaade valdkonna tööhõivest ja ettevõtetest
 • Tööjõuvajadus ja hõive prognoos lähema 10 aasta jooksul
 • Valdkonna põhikutsealade oskuste vajaduse muutumine
 • Valdkonnaga seotud tasemeõpe ning täiendus- ja ümberõppe võimalused
 • Tööjõuvajaduse ja -pakkumise võrdlus
 • Järeldused ja ettepanekud prognoositud tööjõu- ja oskuste vajaduse rahuldamiseks

Materjalid

2022. a uuringu terviktekst

Lae alla

2022. a uuringu teemaleht: metsandus ja puidutööstus

Lae alla

2022. a uuringu teemaleht: puidukeemia ja puitmajaehitus

Lae alla

COVID-19 eriuuring: puidutööstus ja metsandus

Lae alla

2016. a uuring: lühiaruanne

Lae alla

2016. a uuring: terviktekst

Lae alla